خدمات واحد حقوقی شرکت پخش الکترو سیم ویژه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

پاسخ به سوالات متداول آیین نامه دفاتر پیشخوان:

جهت اخذ مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت باید از چه راهی اقدام کنم؟

در دست ساخت…

حدفاصل قانونی بین دفاتر چند متر میباشد؟

۵۰۰متر

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام ؟

در دست ساخت … 

در دست ساخت …

مدارک مورد نیاز جهت تغییر مکان ؟

در دست ساخت …

در دست ساخت …

حداقل متراژ دفاتر پیشخوان جهت بهره برداری چه میزان است؟

در دست ساخت؟

آیااستفاده از منازی مسکونی جهت بهره برداری از دفتر پیبشخوان مجاز است؟

در دست ساخت …

مدارک مورد نیاز جهت تمدید مجوز؟

در دست ساخت …

در دست ساخت …

شرایط درخواست مرخصی صاحب جواز کسب دفتر پیشخوان دولت ؟

در دست ساخت …